Дермамед е проект на фирма „АИПСМП д-р Д. Желева“ ЕООД. През 2019г. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие беше разработен, класиран и подписан проект № BG16RFOP002-2.024-1664-C03. Бенефициент е АИПСМП Д-р Д. Желева ЕООД гр. Търговище с начало на проекта 04.11..2019г и край: 04.05.2021г. на обща стойност 187 068.80лв. от които 159 001.68лв. евопейско и 28 059.12 национално съфинансиране. В рамките на проекта за насърчаване на предприемачеството се реализира чудесна възможност за сформиране на екип от тесни специалисти, както и закупуване на необходимото по проекта оборудване. Бяха закупени 1бр. електронож- монополярен цифров; 1бр. лазерна система 1 бр.; 1бр. микронидлинг система 1 бр.; 1бр. бинокулярен микроскоп; 1бр. лампа за UV фототерапия – тип гребен; 1бр. дерматоскоп – мини сет в кутия; 2бр. помощни тролейчета. Бе реализирано снабдяване със съответните материали и консумативи, които да бъдат вложени в изпълнението на проекта; Изготви се пазарен анализ и маркетингов план за пазарна реализация на предлаганите от амбулаторията услуги; Създаде се интернет страницата на „Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ- Д-р Д. Желева“ с името www.dermamed.bg. Разработи се и внедри в рамките на увбсайта- специално приложение за онлайн записване на часове и онлайн консултации.